The Name Technology Sdn Bhd (“tntsb”) menyelenggara www.tntsb.com dan laman web yang berkaitan (secara kolektif “laman web tntsb”) untuk maklumat peribadi, hiburan, dan kemudahan anda. Jangan ragu untuk melayari, memuat turun, berhubung dengan kami, dan menggunakan laman web ini. Pada masa yang sama, harus diingat bahawa akses anda ke laman tntsb tertakluk kepada peraturan berikut ("Peraturan") dan juga semua undang-undang yang termaktub. Dengan mengakses dan menggunakan laman tntsb, anda menerima dan menyetujui Peraturan tanpa had atau kelayakan, dan mengakui bahawa perjanjian lain yang mungkin anda miliki dengan tntsb digantikan oleh Peraturan, sekiranya tedapat apa-apa konflik.

tntsb pada bila-bila masa boleh menyemak semula Peraturan dan mengemas kini catatan ini. Anda terikat dengan semakan sedemikian dan oleh itu, anda harus mengunjungi halaman ini untuk mengkaji Peraturan semasa dari semasa ke semasa.

tntsb berhak, tanpa notis dan dengan alasan apa pun, untuk membuang kandungan di laman web ini, dan berhak menolak akses pengguna ke semua atau mana-mana bahagian laman web ini.

Penggunaan Laman Web

Kecuali dinyatakan sebaliknya, anda boleh memuat turun bahan yang dipaparkan di laman tntsb untuk kegunaan peribadi sahaja dan bukan komersial, dan anda tidak boleh menyebarkan, mengubah, menghantar, menggunakan, atau menggunakan semula mana-mana kandungan laman web tntsb untuk tujuan awam atau komersial. tanpa kebenaran bertulis dari tntsb atau mana-mana pihak ketiga yang difikirkan perlu. Anda mesti menyimpan semua notis hak cipta dan hak milik lain pada bahan yang dimuat turun dan / atau disalin. Sebarang salinan bahan dari laman web tntsb yang anda buat dan sebarkan untuk sebarang tujuan adalah termaktub dengan Peraturan. Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan laman tntsb dengan cara apa pun yang boleh atau bertujuan untuk menjejaskan atau merosakkan laman web tntsb, atau mana-mana pelayan atau rangkaian yang mendasari laman web tntsb, atau mengganggu penggunaan dan kesenangan orang lain menggunakan laman tntsb.

Hak Cipta, dan Hak-hak Lain

Anda harus menganggap bahawa semua yang ada di laman web tntsb dilindungi hak cipta melainkan dinyatakan sebaliknya dan tidak boleh digunakan kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Peraturan atau dengan persetujuan tertulis dari tntsb atau mana-mana pihak ketiga yang difikirkan perlu oleh pihak tntsb. TNTSB TIDAK MENJAMIN ATAU MEWAKILI BAHAN YANG ANDA GUNAKAN DARIPADA LAMAN INI TIDAK AKAN MELANGGAR HAK PIHAK KETIGA. Sebarang produk, perkhidmatan, program, atau teknologi yang dijelaskan di laman web tntsb mungkin menjadi subjek hak harta intelek pihak lain (termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, tanda dagang, atau hak paten) yang dimiliki oleh tntsb. Apa-apa hak yang tidak dilesenkan secara jelas di sini dipelihara oleh tntsb.

Gambar orang atau tempat yang dipaparkan di laman tntsb adalah hak milik, atau digunakan dengan izin oleh, tntsb. Penggunaan gambar-gambar ini oleh pihak anda atau pihak ketiga yang lain dilarang melainkan dibenarkan secara jelas dalam Peraturan atau di tempat lain di laman web tntsb. Sebarang penggunaan gambar ini secara tidak sah adalah melanggar undang-undang hak cipta, undang-undang tanda dagang, undang-undang privasi dan publisiti, dan peraturan dan undang-undang lain yang termaktub.

Sebarang produk, perkhidmatan, program atau teknologi yang dijelaskan dalam dokumen yang diterbitkan oleh tntsb di laman web ini boleh tertakluk kepada hak harta intelek lain yang dimiliki oleh tntsb. Apa-apa hak yang tidak dilesenkan secara jelas di sini dilindungi oleh tntsb.

Tanda Dagangan

Antara tanda dagangan dan tanda perkhidmatan yang dimiliki oleh The Name Technology Sdn Bhd adalah tntsb, Dewan Eja Pro, Kamus Pro, LiveTranslate dan logo-logo berkenaan daripada semua laman web berkaitan. Semua tanda dagangan dan nama dagangan lain adalah hak milik pemiliknya masing-masing.

Tidak ada yang terkandung di laman tntsb yang harus ditafsirkan sebagai pemberian secara tersirat, estoppel, atau sebaliknya, apa-apa lesen atau hak untuk menggunakan sebarang Tanda Dagangan yang dipaparkan di laman tntsb tanpa kebenaran bertulis dari tntsb atau pihak ketiga yang mungkin memiliki Tanda Dagangan tersebut. Penyalahgunaan Tanda Dagangan, atau kandungan lain, yang dipaparkan di laman web tntsb adalah dilarang. tntsb secara agresif menguatkuasakan hak harta inteleknya, termasuk melalui proses sivil dan jenayah.

Penyerahan

Selain dari maklumat peribadi anda (yang dibahas di Dasar Privasi), sebarang komunikasi atau bahan yang anda hantar ke laman web tntsb, secara elektronik atau sebaliknya, termasuk tetapi tidak terhad kepada data, pertanyaan, komen, cadangan, atau penyerahan akan dianggap sebagai tidak rahsia dan bukan hak milik. Apa sahaja yang anda hantar ke laman tntsb boleh digunakan oleh tntsb untuk tujuan apa pun termasuk tetapi tidak terhad kepada pengubahsuaian, penghasilan semula, penghantaran, pendedahan, penerbitan, siaran, dan pengeposan. Dengan menyerahkan bahan ke tntsb.com, anda memindahkan dan menyerahkannya kepada tntsb, dan untuk selamanya mengetepikan dan bersetuju untuk tidak menegaskan, hak cipta, hak "moral", hak publisiti atau privasi, atau hak intelektual atau hak milik lain yang anda mungkin terdapat dalam bahan tersebut. tntsb bebas untuk menggunakan, tanpa kewajiban apa pun, idea, konsep, teknik, atau pengetahuan yang terkandung dalam medium komunikasi apa pun yang anda kirim ke laman tntsb untuk tujuan apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembinaan, pembuatan, dan pemasaran produk dan perkhidmatan.

Dengan menggunakan laman web ini, anda menyerahkan, atau tntsb boleh mengumpulkan, maklumat tertentu mengenai anda dan penggunaan anda pada laman web ini. Tertakluk kepada syarat-syarat Dasar Privasi, tntsb bebas menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan yang difikirkan sesuai.

Tiada Waranti dan Had Liabiliti

TERTAKLUK KEPADA HASIL MAKSIMUM YANG DITERIMA OLEH UNDANG-UNDANG YANG TERMAKTUB, TNTSB MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, EKSPRESI ATAU YANG TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD UNTUK JAMINAN TERSIRAT DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. TIDAK ADA JAMINAN BAHAWA MAKLUMAT ATAU PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN ATAU DIBERIKAN OLEH LAMAN INI ADALAH TEPAT, MAKLUMAT ATAU PERKHIDMATAN TERSEBUT AKAN MEMENUHI SETIAP TUJUAN ATAU KEPERLUAN, ATAU MAKLUMAT ATAU PERKHIDMATAN TERSEBUT TIDAK MELANGGAR SETIAP HAK PIHAK KETIGA. KECUALI UNTUK SETIAP JAMINAN EKSPRES YANG DITETAPKAN DI LAMAN INI, JIKA ADA, MAKLUMAT DAN PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN ATAU DIBERIKAN DI LAMAN INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA", "SEBAGAIMANA TERSEDIA," DAN DENGAN SEMUA RALAT, DAN SELURUH RISIKO SEBAGAI KUALITI, PRESTASI, KETEPATAN DAN KEBERKESANAN YANG MEMUASKAN DENGAN PENGGUNA.

MAKA APABILA TNTSB MUNGKIN SEDANG MENGGUNAKAN USAHA YANG MUNASABAH UNTUK MENYISIPKAN MAKLUMAT YANG TEPAT DAN TERBARU DI LAMAN TNTSB, TNTSB TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN ATAU PERWAKILAN SEBAGAI KETEPATAN, KETEPATAN, ATAU SELESAI. TNTSB MUNGKIN MENAMBAH, MENGUBAH, ATAU MENINGKATKAN SETIAP MAKLUMAT, PRODUK, PERKHIDMATAN, PROGRAM, DAN TEKNOLOGI YANG DITETAPKAN DI LAMAN TNTSB TANPA SEBARANG NOTIS. TNTSB TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SETIAP KESILAPAN ATAU KESALAHAN DALAM KANDUNGAN LAMAN TNTSB.

MALAH, PENGGUNAAN LAMAN TNTSB OLEH ANDA ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. TERTAKLUK KEPADA HASIL MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TNTSB ATAU SETIAP PIHAK LAIN YANG TERLIBAT DALAM MEMBUAT, MENGHASILKAN, ATAU MENGHANTAR LAMAN TNTSB TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS SETIAP KEROSAKAN YANG LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, TIDAK SENGAJA, PENYEBAB, ATAU PUNITIF, BAGAIMANA IA MENYEBABKAN, HASIL AKSES, ATAU PENGGUNAAN ANDA, ATAU YANG BERKAITAN DI LAMAN TNTSB, WALAUPUN JIKA TNTSB TELAH DIBERIKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEPERTI YANG TERSEBUT. UNTUK CONTOH, TNTSB TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, DAN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEROSAKAN ATAU SERANGAN VIRUS YANG MUNGKIN MENJEJASKAN PERALATAN KOMPUTER ANDA ATAU HARTA LAIN DENGAN AKAUN AKSES ANDA SEPERTI PENGGUNAAN KEPADA, ATAU MUAT TURUN DARIPADA LAMAN TNTSB. PERHATIKAN BAHAWA BEBERAPA JURISDIKASI MUNGKIN TERHAD ATAU MENGHALANG PENGECUALIAN JAMINAN TERSIRAT ATAU BATASAN TANGGUNGJAWAB, MAKA SEBAHAGIAN PENGECUALIAN DAN BATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERMAKTUB KEPADA ANDA.

Perjanjian-Perjanjian Lain

Penggunaan laman web tntsb oleh anda, atau ciri atau maklumat tertentu yang disediakan melalui laman web tntsb, mungkin dikenakan perjanjian tambahan selain dari Peraturan.

Pautan

tntsb belum mengkaji semua laman web yang dihubungkan ke atau dari laman web tntsb, dan fakta pautan tersebut tidak menunjukkan persetujuan atau sokongan terhadap sebarang bahan yang terdapat di laman web yang dipautkan. tntsb tidak bertanggungjawab untuk mana-mana kandungan laman web yang dihubungkan ke atau dari laman web tntsb; dan sambungan anda ke mana-mana laman web yang berkaitan adalah atas risiko anda sendiri.

Maklumat Undang-Undang

Peraturan tersebut akan ditadbir dan ditafsir di bawah undang-undang Pemerintah Malaysia, kecuali konflik yang terdapat dalam peruntukan undang-undang tersebut. Setiap pihak dalam peraturan laman web tntsb dengan ini tunduk kepada bidang kuasa eksklusif pengadilan dalam Pemerintah Malaysia, dan mengetepikan sebarang bantahan bidang kuasa, tempat, atau forum yang tidak menyenangkan terhadap pengadilan tersebut.

Segala kegagalan oleh tntsb untuk menegakkan hak-haknya berdasarkan Peraturan atau undang-undang yang berlaku tidak akan menjadi pengabaian hak tersebut. Sekiranya ada ketentuan Peraturan yang didapati oleh pengadilan yang berwibawa tidak sah, anda, tntsb, dan pengadilan akan berusaha untuk melaksanakan maksud yang dicerminkan dalam peruntukan itu, dan baki peruntukan Peraturan akan mengekalkan penguatkuasaan dan kesan sepenuhnya.

Anda bersetuju untuk mengikuti undang-undang yang termaktub dalam penggunaan laman web tntsb. Antara lain, undang-undang kawalan eksport Malaysia dan undang-undang kawalan eksport asing yang mengatur eksport dan eksport semula teknologi yang berasal dari Malaysia dan negara-negara asing tersebut. Anda akan mematuhi undang-undang dan peraturan ini sebagaimana berlaku dan tidak akan memindahkan, secara langsung atau tidak langsung, melalui penghantaran elektronik atau sebaliknya, kandungan atau perisian apa pun dari laman web tntsb ke atau dari mana-mana negara atau warga negara asing yang melanggar undang-undang atau peraturan tersebut.

Baca juga Dasar Privasi laman web tntsb, yang merupakan sebahagian daripada Peraturan yang anda terima. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan, komen, atau aduan mengenai tntsb.com, sila Hubungi Kami.